Pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Prema članku 19.stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Hidrobel d.o.o. za vodne usluge ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija  objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 12/14.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE
Narodne novine (NN 12/14)

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12.- pročišćeni tekst) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Hidrobel d.o.o. temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka vodi sljedeće zbirke osobnih podataka:

1. Evidenciju korisnika usluga za potrošnju vode i odvodnju
2. Kadrovsku evidenciju

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Izidora Brkić Mihić, dipl.iur., rukovoditelj Odjela zajedničkih poslova.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

e-mail: izidora.brkic@hidrobel.hr
faks: 031/665-139
mobitel: 099/43 94 060

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Pregledajte ili preuzmite

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KONTROLI ZDRAVSTVENE ISPRAVNOSTI VODE ZA LJUDSKU POTROŠNJU 2015.PRAVILNIK O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

ODLUKA O SLUŽBENICI ZA INFORMIRANJE

ZAHTJEV_ZA PRISTUP INFORMACIJAMA

ZAHTJEV ZA DOPUNU ILI ISPRAVAK INFORMACIJE

ZAHTJEV ZA PONOVNU UPORABU INFORMACIJE

KATALOG INFORMACIJA

IZJAVA DIREKTORA O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA PRI SKLAPANJU UGOVORA O JAVNOJ NABAVI

ODLUKA U SVEZI ČL.13 ZAKONA O JAVNOJ NABAVI – ZABRANA SKLAPANJA UGOVORA

ODLUKA O ODREĐIVANJU SLUŽBENE OSOBE MJERODAVNE ZA RJEŠAVANJE OSTVARIVANJA PRAVA NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu

Privremeno rješenje o cijeni vode 11.06.2015.

Cjenik vodnih usluga 01.10.2014.

Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine na području Grada Belišća

Opći i tehnički uvjeti tvrtke Hidrobel d.o.o

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu PDF

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu CSV

Plan gradnje i održavanja komunalnih vodnih građevina u razdoblju od 2019. do 2022.

Odluka o odredivanju posebne službene osobe mjerodavne za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama – SLUŽBENICI ZA INFORMIRANJE

Odluka o imenovanju službenika za zaštitu osobnih podataka

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017.

Izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu