Pristup informacijama

Temeljem članka 3. Zakona o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) uređeno je pravo na pristup informacijama fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija obuhvaća pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije kao i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom.

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija uređeno je i ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13). Zakonom se propisuju načela prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, ograničenja prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija.

Prema članku 19.stavak 2. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Hidrobel d.o.o. za vodne usluge ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija  objavljenim u „Narodnim novinama“ broj 12/14.

KRITERIJI ZA ODREĐIVANJE VISINE NAKNADE STVARNIH MATERIJALNIH TROŠKOVA I TROŠKOVA DOSTAVE INFORMACIJE
Narodne novine (NN 12/14)

  • Zahtjev za ostvarivanjem prava na pristup informacijama podnosi se službeniku za informiranje:
  • pisanim putem, na adresu: Radnička 1/b, 31551 Belišće
  • elektronskom poštom na adresu: izidora.brkic@hidrobel.hr
  • osobno na Pisarnicu, za vrijeme radnog vremena

Zaštita osobnih podataka

Zakonom o zaštiti osobnih podataka (NN br. 103/03., 118/06., 41/08., 130/11., 106/12.- pročišćeni tekst) uređuje se zaštita osobnih podataka o fizičkim osobama te nadzor nad prikupljanjem, obradom i korištenjem osobnih podataka u Republici Hrvatskoj. Svrha zaštite osobnih podataka je zaštita privatnog života i ostalih ljudskih prava i temeljnih sloboda u prikupljanju, obradi i korištenju osobnih podataka.

Hidrobel d.o.o. temeljem Zakona o zaštiti osobnih podataka vodi sljedeće zbirke osobnih podataka:

1. Evidenciju korisnika usluga za potrošnju vode i odvodnju
2. Kadrovsku evidenciju

Pravila privatnosti i zaštite osobnih podataka (privacy policy)
Pravilnik o prikupljanju, obradi i zaštiti osobnih podataka

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Izidora Brkić Mihić, dipl.iur., rukovoditelj Odjela zajedničkih poslova.

Službeni kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka su:

e-mail: izidora.brkic@hidrobel.hr
faks: 031/665-139
mobitel: 099/43 94 060

Službenik za zaštitu osobnih podataka dužan je čuvati povjerljivost svih informacija i podataka koje sazna u obavljanju svojih dužnosti.
Ova obveza traje i nakon prestanka obavljanja dužnosti službenika za zaštitu osobnih podataka.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content