Kontakt

Hidrobel d.o.o.

Radnička 1/B
31551 
Belišće
Hrvatska

PBZ IBAN:
HR66 234 000 9111 0640893
HR35 234 000 9151 0645007

OIB: 90047074492
MBS: 030142786
MB: 4171497
Temeljni kapital: 21.285.800,00 kn.

URED UPRAVE DRUŠTVA

Uprava/direktor

Direktorica – Lidija Gavrić
dipl.ing.građ.

tel. 031/665-195
fax. 031/665-139
hidrobel@hidrobel.hr

ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Rukovoditelj Odjela

Izidora Brkić Mihić, dipl.iur.
tel. 099/43 94 060
izidora.brkic@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela općih, pravnih i kadrovskih poslova

Marina Prdić, mag.oec.
tel. 031/650-783
marina.prdic@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela računovodstvenih poslova

Melita Ivanković
 dipl.oec.
tel. 031/662-944
 melita.ivankovic@hidrobel.hr

ODJEL PROIZVODNJE I ODVODNJE VODE,
DISTRIBUCIJE, RAZVOJA I INVESTICIJA

ODJEL PROIZVODNJE I ODVODNJE VODE, DISTRIBUCIJE, RAZVOJA I INVESTICIJA

Voditelj Pododjela razvoja investicija

Alan Brezovac mag. ing.ee.
tel. 031 650 783 alan.brezovac@hidrobel.hr

Prijavite se na svoj račun