Tvrtka

Društvo Hidrobel d.o.o. za vodne usluge sa sjedištem u Belišću, Starovalpovački put 1, osnovano je dana 18. veljače 2014. godine nakon što je Uprava Društva Kombel d.o.o. za komunalne djelatnosti sa sjedištem u Belišću, izradila Plan podjele dana 5.11.2013. godine kojim se detaljno uredila podjela društva Kombel d.o.o. i prijenos dijelova imovine Društva koje se dijeli i ne prestaje postojati na novo društvo Hidrobel d.o.o. Belišće.

Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 21.285.800,00 kn kojeg je jedini imatelj Grad Belišće kao stopostotni vlasnik Društva.

Organi Društva

1. Skupština

Skupština je najviše tijelo Društva, a predstavlja je gradonačelnik Grada Belišća.

SJEDNICE SKUPŠTINE

Dana 28.12.2015. godine održana je Sjednica Skupštine društva Hidrobel d.o.o. Belišće.

Na Sjednici je donijeta sljedeća Odluka:

1. Odluka o izmjeni članka 3. i izmjeni članka 22. stavak 3. Izjave o osnivanju Društva Hidrobel d.o.o. Belišće

Dana 27.4.2017. godine održana je Sjednica Skupštine društva Hidrobel d.o.o. Belišće na kojoj su donesene sljedeće odluke: 
1. Odluka o utvrđivanju GFI za 2016. godinu;
2. Odluka o prihvaćanju Financijskog plana za 2017.
3. Odluka o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu;
4. Odluka o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o reviziji prema članku 207.a Zakona o vodama;
5. Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2016. godinu;
6. Odluka o izboru i imenovanju revizora financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu i za reviziju prema članku 207. a Zakona o vodama.

Dana 30.6.2017. godine održana je Sjednica Skupštine društva Hidrobel d.o.o. Belišće na kojoj su donesene sljedeće odluke: 
1. Odluka o opozivu člana Nadzornog odbora društva Hidrobel d.o.o. Belišće:
STJEPAN KRZNARIĆ iz Belišća, Josipa bana Jelačića 1/a, OIB: 72986962688.
PAVO MILEKIĆ iz Belišća, Josipa Kozarca 1, OIB: 86112956207.
DARIO FLETKO iz Bistrinaca, Vladimira Nazora 44, OIB: 34255875335.

2. Odluka o izboru člana Nadzornog odbora društva Hidrobel d.o.o. Belišće:
ZLATKO ADJULOVIĆ iz Belišća, Ulica kneza Trpimira 5/a, OIB: 63753193690.
MARIJA ILIĆ iz Belišća, Kardinala A. Stepinca 25, OIB: 97872948412.
IGOR PALOH iz Belišća, Vijenac J.J. Strossmayera 63, OIB: 28962208304.


2. Nadzorni odbor

Nadzorni odbor ima pet članova koje izabire Skupština, odnosno jednog člana imenuju i izabiru zaposlenici.

SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

Dana 23.12.2015. godine održana je 6. Sjednica Nadzornog odbora sa sljedećim dnevnim redom:

1. Prihvaćanje Zapisnika s prethodne Sjednice Nadzornog odbora – jednoglasno prihvaćeno
2. Prihvaćanje Izmjena i dopuna Financijskog plana Hidrobela d.o.o. za 2015. godinu – jednoglasno prihvaćeno
3. Prihvaćanje Financijskog plana Hidrobela d.o.o. za 2016. godinu – jednoglasno prihvaćeno

Dana 7.4.2017. godine održana je Sjednica NO društva Hidrobel d.o.o. Belišće na kojoj je prihvaćeno:

1. Godišnje financijsko izvješće za 2016. godinu; Izvješće direktora za društvo Hidrobel d.o.o, Račun dobiti i gubitka, Bilanca, Bilješke uz financijske izvještaje
2. Izvješće neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvještaja Društva za 2016. godinu;
3. Izvješća neovisnog revizora o reviziji prema članku 207.a Zakona o vodama;
4. Odluka o uporabi dobiti Društva za 2016. godinu;

Dana 5.7.2017. godine održana je Konstituirajuća Sjednica NO društva Hidrobel d.o.o. Belišće, a na temelju Odluke Skupštine Društva o imenovanju novih članova društva Hidrobel d.o.o. Belišće.

3. Uprava

Uprava Društva sastoji se od jednog direktora kojeg imenuje i opoziva Nadzorni odbor na razdoblje od četiri godine uz mogućnost ponovnog imenovanja.

Društvo u pravnom prometu nastupa u svoje ime i za svoj račun te za obveze stvorene u pravnom prometu odgovara svom svojom imovinom.

Adresa

Radnička 1/B  , 31551 Belišće

Radno vrijeme

ponedjeljak – petak 07-15h
pauza od 10:00 – 10:30h

Kontakt 

Telefon: 031/665-195 

Telefaks: 031/665-139 

E-mail: hidrobel@hidrobel.hr

URED UPRAVE DRUŠTVA

Uprava/direktor: Lidija Gavrić dipl.ing.građ.
tel. 031/665-195, fax. 031/665-139, e-mail: hidrobel@hidrobel.hr

ODJEL ZAJEDNIČKIH POSLOVA

Rukovoditelj Odjela: Izidora Brkić Mihić, dipl.iur., mob: 099/43 94 060, e-mail: izidora.brkic@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela općih, pravnih i kadrovskih poslova: Marina Prdić, mag.oec., tel. 031/650-783, marina.prdic@hidrobel.hr

Voditelj Pododjela računovodstvenih poslova: Melita Ivanković, dipl.oec., tel. 031/662-944, e-mail: melita.ivankovic@hidrobel.hr

Odjel proizvodnje i odvodnje vode, distribucije, razvoja i investicija

Voditelj Pododjela razvoja investicija: Alan Brezovac mag. ing.ee., tel. 031 650 783 mail: alan.brezovac@hidrobel.hr

OIB:

90047074492

MBS:

030142786

MB:

4171497

 

Temeljni kapital:

21.285.800,00 kn.

Uprava:

Lidija Gavrić dipl.ing.građ. – direktor

PBZ IBAN:

HR66 234 000 9111 0640893

HR35 234 000 9151 0645007