Česta pitanja

Vodne usluge su usluge javne vodoopskrbe i javne odvodnje. Javna vodoopskrba podrazumijeva djelatnost prihvaćanja voda namijenjenih ljudskoj potrošnji te isporuka do krajnjeg korisnika ili do drugog isporučitelja vodne usluge. Javna odvodnja je djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnog ili neizravnog ispuštanja u površinske vode, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja.

Postupak priključenja vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine, započinje podnošenjem pisanog zahtjeva za priključenje neposredno Isporučitelju vodne usluge.

Vlasnik građevine ili druge nekretnine plaća cijenu stvarnih troškova rada i utrošenog materijala za izgradnju priključka neposredno Isporučitelju na temelju ugovora o priključenju.

Način i mjesto izvedbe vodovodnog priključka, veličina vodomjernog okna, vrsta materijala za priključak, položaj i promjer cijevi , određuje Isporučitelj sukladno tehničkim mogućnostima sustava javne vodoopskrbe, a isto tako i u slučaju izvedbe kanalizacijskog priključka.

Građevine koje se sastoje od niza odvojenih građevinskih cjelina sa više zasebnih dijelova zgrade koji predstavljaju samostalnu uporabnu cjelinu (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) priključuju se na način da svaka građevna cjelina ima poseban vodomjer.

Priključak od glavnog cjevovoda do vodomjernog okna, uključujući i vodomjer, vlasništvo je Isporučitelja vodnih usluga.

Korisnici vodnih usluga su pravne i fizičke osobe koje su sa Isporučiteljem zaključile ugovor o priključenju ili su na temelju Općih i tehničkih uvjeta isporuke vodnih usluga ili odredbi Odluke o priključenju izjednačeni s tim osobama.

Korisnik može biti i osoba koja ima pravo korištenja nekretnine po bilo kojoj pravnoj osnovi (najmoprimac, najmodavac, stanar, zakupac, podzakupac, koncesionar i sl.).

Korisnik je dužan izvijestiti Isporučitelja o svakoj promjeni vlasništva građevine ili druge nekretnine.

Korisnik ima pravo zatražiti provjeru ispravnosti vodomjera. Svoj zahtjev mora u pisanom obliku dostaviti Isporučitelju koji je dužan u roku pet dana promijeniti vodomjer i dostaviti ga ovlaštenoj pravnoj osobi na ispitivanje.

Ako se kontrolom utvrdi da je vodomjer ispravan, korisnik snosi troškove koji su nastali tim pregledom. U protivnom, troškove snosi Isporučitelj.

Visinu cijene, način obračuna i način plaćanja vodnih usluga određuje Isporučitelj uz suglasnost gradonačelnika u postupku sukladno odredbama Zakona o vodama.

Potrošnja pitke vode mjeri se i očitava u kubnim metrima na glavnom vodomjeru, osim u iznimno opravdanim slučajevima, a naplaćuje se putem ispostavljenog računa.

Količina otpadnih voda ispuštenih u sustav javne odvodnje jednaka je količini potrošene pitke vode i utvrđuje se na osnovi potrošnje pitke vode.

Očitanja vodomjera obavljaju se mjesečno

Stanje vodomjera očitava se približno svakih 30 dana prema rasporedu očitanja, a što ovisi o vremenskim i drugim okolnostima. Zbog toga, račun za vodne usluge u pojedinom mjesecu može biti za razdoblje manje ili više od 30 dana.
Stanje vodomjera ne očitava se kod svih korisnika zadnjeg dana u mjesecu već tijekom mjeseca prema rasporedu očitanja.

Da, korisnik može sam očitati stanje na vodomjeru te javiti Hidrobelu d.o.o. telefonski na broj 031/665-179 ili osobno doći u računovodstvo Isporučitelja.

Račun se ispostavlja mjesečno prema važećoj Odluci o cijeni vodnih usluga, važećem Cjeniku i načinu obračuna za pojedinu kategoriju korisnika.

Plaćanje po primljenom računu korisnik je dužan platiti do datuma dospijeća navedenog na računu. Ukoliko korisnik ne plati dospjeli račun za vodne usluge o tome će biti obaviješten na svakom sljedećem računu.

Ukoliko korisnik uopće ne plati račun, dostavit će mu se zasebna opomena kojom će biti upozoren na mogućnost naplate potraživanja putem ovršnog postupka, odnosno na mogućnost obustave ili ograničenja isporuke vodnih usluga.

Račun je vjerodostojna isprava temeljem koje Isporučitelj može tražiti određivanje ovrhe u slučaju neispunjenja dospjele novčane obveze.

Ukoliko je korisnik u pretplati, o tome će biti obaviješten na sljedećem računu te će se iznos pretplate uračunati u sljedećem obračunskom razdoblju ili će se pretplaćeni iznos vratiti korisniku na njegov pisani zahtjev.

Privremeni obračun potrošnje vode u procijenjenom iznosu dopušten je samo u izuzetnim slučajevima. Temelj za procjenu potrošnje vode čini prosječna potrošnja vode korisnik u posljednjih šest mjeseci.

Privremeni obračun vrši se u sljedećim slučajevima:
ako vodomjer ne reagira na protok vode;
ako je vodomjerno okno ispunjeno vodom;

Da, korisnik je dužan platiti fiksni mjesečni iznos bez obzira na potrošnju vode temeljem odredbi Uredbe Vlade RH o najnižoj osnovnoj cijeni vodnih usluga i vrsti troškova koje cijena vodnih usluga pokriva, jer se cijena sastoji od varijabilnog i fiksnog dijela. Fiksni dio služi pokriću troškova koji ne ovise o količini (potrošnji) vode, a koji nastaju kao posljedica priključenja nekretnine na komunalne vodne građevine (troškovi umjeravanja i servisiranja vodomjera sukladno važećim propisima, troškovi tekućeg i investicijskog održavanja priključka na komunalne vodne građevine vodoopskrbe i/ili odvodnje, troškovi redovitog održavanja funkcionalne ispravnosti komunalnih vodnih građevina za isporuku vodnih usluga, troškovi ispitivanja i održavanja zdravstvene ispravnosti vode za piće).

Ako se puknuće dogodilo iza vodomjera korisnika, sva registrirana potrošnja na vodomjeru, bez obzira je li voda iscurila zbog neispravne instalacije, smrzavanja, puštanja vodokotlića i sl., predstavlja potrošnju vode i korisnik je mora platiti. U slučaju da propušta spoj ispred vodomjera ta se količina vode ne zaračunava.

Korisnik je dužan zaštiti vodomjer (stiroporom, starim krpama, slamom i sl.), na način da se do vodomjera može lako doći u slučaju očitanja. Ukoliko vodomjer pukne (zbog neadekvatne zaštite), trošak zamjene snosi korisnik.

Korisnik je dužan ugraditi poseban vodomjer za poslovnu djelatnost. Prema odredbama Zakona o vodama, svaki zasebni dio zgrade koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda mora imati ugrađen vodomjer.

Naknada za korištenje voda i naknada za zaštitu voda su prihod Hrvatskih voda koje u njihovo ime i za njihov račun obračunava Hidrobel d.o.o. kroz cijenu vode.

Naknada za razvoj je prihod Isporučitelja vodnih usluga, a odluku o istoj donosi jedinica lokalne samouprave. Naknada za razvoj je namjenska i koristi se isključivo za gradnju odnosno financiranje gradnje komunalnih vodnih građeivna.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content