Podnošenje godišnjeg izvješća "Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu"

A. ZAHTJEVI U RJEŠAVANJU

1. Zahtjevi preneseni iz 2014. godine

Uputa za korisnike: Navesti broj zahtjeva koji je zaprimljen u 2014.  godini, a nije riješen do 31.12.2014. već je prenesen na rješavanje u 2015. i to posebno broj zahtjeva za pristup informacijama i zahtjeva za ponovnu uporabu informacija. Nije potrebno unositi ukupan broj jer aplikacija sama zbraja ukupan broj prenesenih zahtjeva.


2. Zahtjevi zaprimljeni u 2015. godini

Uputa za korisnike: Navesti broj zahtjeva koji je zaprimljen tijekom 2015. godine i to posebno broj zahtjeva za pristup informacijama i zahtjeva za ponovnu uporabu informacija. Nije potrebno unositi ukupan broj jer aplikacija sama zbraja ukupan broj prenesenih zahtjeva.


3. Zbroj zahtjeva koji su bili na rješavanju u 2015. godini (prenesenih zahtjeva iz 2014. godine i zaprimljenih zahtjeva u 2015. godini)

Uputa za korisnike: Nije potrebno unositi podatke jer aplikacija sama zbraja ukupan broj zahtjeva koji su bili na rješavanju u 2015. godini.

Ako nije bilo zahtjeva u rješavanju u 2015. godini (3c je nula), prelazite na pitanje broj 22.F. ISKLJUČIVA PRAVA NA PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

22. Ugovori o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija

Uputa za korisnike: Navesti broj sklopljenih ugovora o isključivim pravima na ponovnu uporabu informacija sukladno čl. 34. ZPPI


III. PROAKTIVNA OBJAVA INFORMACIJA


G. PROPISI

Uputa za korisnike: Odgovoriti na pitanja sa DA/NE. Ukoliko je odgovor DA navesti poveznicu na mjesto gdje je informacija objavljena na internetskoj stranici.


24. Imate li na svojoj internet stranici objavljene zakone i ostale propise koji se odnose na vaše područje rada?


25. Imate li na svojoj internet stranici objavljene opće akte i odluke kojima se utječe na interese korisnika?


26. Imate li na svojoj internet stranici objavljene nacrte podzakonskih i općih akata? (samo za obveznike provedbe javnog savjetovanja)H. PLANIRANJE I IZVJEŠTAVANJE

27. Imate li na svojoj internet stranici objavljene godišnje planove, programe, upute


28. Imate li na svojoj internet stranici objavljene strateške dokumente?


29. Imate li na svojoj internet stranici objavljena izvješća o radu?I. FINANCIJSKA TRANSPARENTNOST

30. Imate li na svojoj internet stranici objavljen proračun, financijski plan ili drugi odgovarajući dokument kojim se utvrđuju prihodi i rashodi?


31. Imate li na svojoj internet stranici objavljena financijska izvješća odnosno izvješća o izvršenju proračuna ili financijskog plana?


32. Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o dodijeljenim bespovratnim sredstvima, sponzorstvima, donacija ili drugim pomoćima, uključujući popis korisnika i visinu iznosa?


33. Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o postupcima javne nabave i dokumentaciji za nadmetanje te informacije o izvršavanju ugovora i druge informacije sukladno zakonu kojim se uređuju javne nabave?J. ORGANIZACIJA I RAD TIJELA

34. Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o unutarnjem ustrojstvu s imenima čelnika i voditelja ustrojstvenih jedinica i njihovim kontakt podacima?


35. Imate li na svojoj internet stranici objavljene zaključke sa službenih sjednica i službene dokumente usvojene na tim sjednicama?


36. Imate li na svojoj Internet stranici objavljene informacije o radu formalnih radnih tijela iz vaše nadležnosti?K. INFORMACIJE O USLUGAMA

37. Imate li na svojoj internet stranici objavljene registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz vaše nadležnosti s metapodacima te načinu pristupa i ponovne uporabe? Imate li objavljene uvjete za ponovnu uporabu (čl. 31., st.5.)


38. Imate li na svojoj internet stranici objavljene informacije o javnim uslugama koje pružate na vidljivom mjestu, s poveznicom na one koji se pružaju elektroničkim putem (e-usluge)?


39. Imate li na svojoj internet stranici objavljene obavijesti o raspisanim natječajima, dokumentaciju potrebnu za sudjelovanje u natječajnom postupku i obavijest o ishodu natječajnog postupka?L. INFORMIRANJE JAVNOSTI

40. Imate li na svojoj internet stranici objavljene obavijesti o načinu ostvarivanja prava na pristup informacijama i ponovne uporabe, podatke za kontakt službenika za informiranje, obrasce za ostvarivanje prava te visinu naknade?


41. Imate li na svojoj internet stranici objavljene odgovore na najčešće postavljana pitanja, o načinu podnošenja upita građana i medija?M. PONOVNA UPORABA INFORMACIJA

42. Imate li na svojoj internet stranici objavljene registre i baze podataka ili informacije o registrima i bazama podataka iz vaše nadležnosti s metapodacima te načinu ponovne uporabe?


43. Imate li na svojoj internet stranici objavljene uvjete za ponovnu uporabu (čl. 31., st.5.)?


44. Imate li na svojoj internet stranici Imate li objavljene ugovore o isključivim pravima (čl. 34., st.6.)?N. JAVNOST RADA SUKLADNO ČLANKU 12. ZPPI

45. Objavljujete li na internet stranici dnevni red sjednica kolegijalnih službenih tijela, vrijeme održavanja i informacije o načinu rada?


46. Postoje li objavljene informacije o mogućnostima neposrednog uvida u rad tijela (prisustvovanja sjednici), broju osoba koje mogu prisustvovati sjednici kao i načinu prijavljivanja?


IV. DOSTAVA INFORMACIJA U SREDIŠNJI KATALOG SLUŽBENIH DOKUMENATA REPUBLIKE HRVATSKE (čl. 10a ZPPI)

Uputa za korisnike: Samo za tijela koja su obveznici, a to su: tijela državne uprave i druga državna tijela, pravne osobe koje Republika Hrvatska zakonom ili podzakonskim propisom osniva ili čije osnivanje zakonom izričito predviđa te jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.


47. Je li Vaše tijelo javne vlasti obveznik dostave dokumenata u Središnji katalog službenih dokumenata RH sukladno čl. 10a. ZPPI?

Uputa za korisnike: Odgovoriti na pitanja sa DA/NE


V. SAVJETOVANJA S JAVNOŠĆU SUKLADNO ČLANKU 11. ZPPI

Uputa za korisnike: Samo za tijela koja su obveznici: Tijela  državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima.


50. Je li Vaše tijelo javne vlasti obveznik provedbe savjetovanja s javnošću sukladno čl. 11. ZPPI?

Uputa za korisnike: Odgovoriti na pitanje sa DA/NE


VI. OSTALI PODACI O PROVEDBI ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA U TIJELU JAVNE VLASTI

57. Postoji li zamjena za odsutnog službenika za informiranje?

Uputa za korisnike: Odgovoriti na pitanje sa DA/NE.


58. Jeste li pohađali edukaciju o ZPPI tijekom 2014 ili 2015 godine?

Uputa za korisnike: Odgovoriti na pitanje sa DA/NE.


60. Označite aspekte primjene ZPPI u kojima bi Vam koristila dodatna edukacija

Uputa za korisnike: Navedite koje dodatne edukacije za pojedine aspekte ZPPI bi Vam koristile u radu.


61. Jeste li primijenili upitnik za samoprocjenu kvalitete primjene ZPPI u Vašem tijelu javne vlasti koji je dostupan na Internet stranici Povjerenika za informiranje?

Uputa za korisnike: Navedite jest li primijenili upitnik za samoprocjenu.


VII. Napomene