SANITARNO – FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA ČRNKOVCI

SANITARNO – FEKALNA KANALIZACIJA NASELJA ČRNKOVCI

Dana 16.11.2022. godine uspješno je izvršen tehnički pregled izvedenih radova projekta „Sanitarno – fekalna kanalizacija naselja Črnkovci.

Projekt je pokrenut 20.1.2020. godine potpisivanjem Ugovora između Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i društva Hidrobel d.o.o. kojim je Hidrobel d.o.o. postao korisnik potpore za provedbu navedenog Projekta, koji je u okviru projekata financiranih iz podmjere 7.2. „Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije“ – provedba tipa operacije 7.2.1. „Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014 – 2020. – Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Intenzitet potpore iznosio je 100% od ukupno prihvatljivih troškova sukladno Planu nabave.

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti, temeljem Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, dana 23.7.2020. godine potpisan je ugovor o izvođenju radova na projektu „Sanitarno – fekalna kanalizacija naselja Črnkovci“ između tvrtke Gebruder d.o.o., Kralja Tomislava 80 iz Bizovca kao izvođača i društva Hidrobel d.o.o., RadničkA 1/b iz Belišća kao naručitelja.

Predviđeni radovi na Projektu definirani su Glavnim projektom, broj: P-2/18, izrađenim od strane Ureda ovlaštene inženjerke građevinarstva Ane Moržan, dipl.ing.građ..

Nadzor izvedbe radova na Projektu povjeren je glavnom nadzornom inženjeru Ines Cerovečki, dipl.ing.građ., Ured ovlaštenog inženjera građevinarstva Belišće, temeljem Ugovora o nadzoru, Ur.broj: 03-30/20, nakon provedenog postupka jednostavne nabave sukladno Odluci o odabiru.

Početak gradnje nadležnom tijelu prijavljen je 4.9.2020. godine.

Projektom su izvedeni gravitacijski kanalizacijski cjevovodi duljine 6424 m, tlačni kanalizacijski cjevovod duljine 1388 m te 6 crpnih stanica. Sustav javne odvodnje naselja Črnkovci spojen je na sustav javne odvodnje grada Belišća u ulici Kralja Zvonimira u Gatu.

Izvedenim radovima projekta „Sanitarno – fekalna kanalizacija naselja Črnkovci“ stečeni su uvjeti priključenja stanovništva naselja Črnkovci na sustav javne odvodnje što će značajno utjecati na poboljšanje uvjeta i kvalitete života stanovništva.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content