Odluka o poništenju javnog natječaja “poslovna tajnica direktora”

Odluka o poništenju javnog natječaja “poslovna tajnica direktora”

Temeljem članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju Hidrobel društva s ograničenom odgovornošću za vodne usluge Belišće, a u vezi sa Pravilnikom o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ., dana 15.9.2020. godine donosi

O D L U K U

PONIŠTENJU JAVNOG NATJEČAJA

I.

Ovom Odlukom poništava se Javni natječaj  za zasnivanje radnog odnosa, na radno mjesto „poslovna tajnica direktora“ u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge Belišće (dalje u tekstu: Društvo) objavljen na službenim stranicama Društva www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva od 25.8.2020. godine.

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a  objavit će se istovremeno na web stranici Društva www.hidrobel.hr  i oglasnoj ploči Društva.

D i r e k t o r i c a

Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Odluka o poništenju javnog natječaja

Prijavite se na svoj račun
Skip to content