Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Odluka o odabiru najpovoljnije ponude

Temeljem članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge i Odluke donesene na  5. sjednici Nadzornog odbora društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge održanoj 4.1.2022. godine, a u vezi sa Javnim natječajem za prodaju nekretnina u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge raspisanog 27.1.2022., direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ. dana 8. veljače 2022. godine donosi

O D L U K U

o odabiru najpovoljnije ponude na Javnom natječaju za prodaju nekretnina u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge

Članak 1. 

Direktorica društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge odabire, kao jedinu i najpovoljniju, ponudu tvrtke DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O., OIB: 67131617872, MB: 3051226 koja se natjecala za kupnju nekretnina u vlasništvu društva   Hidrobel d.o.o. za vodne usluge čiji je predmet:

1.) označeno kao k.č.br. 358/97, k.o. Belišće, u naravi  „Gospodarsko dvorište, spremnik u tvorničkom krugu“ u Gospodarskoj zoni I – Grada Belišća, ukupne površine 2105 m²

 2.) označeno kao k.č.br. 358/43, upisano u z.k.ul.br. 1976, k.o. Belišće, u naravi „Gospodarsko dvorište u tvorničkom krugu“ u Gospodarskoj zoni I – Grada Belišća, površine 1129 m² i označeno kao k.č.br. 358/42, upisano u z.k.ul.br. 1975, k.o. Belišće, u naravi „Gospodarsko dvorište u tvorničkom krugu“ u Gospodarskoj zoni I – Grada Belišća, površine 1755 m². Ukupna površina čestica  iznosi 2884 m².

Članak 2.

Kupoprodajna cijena za nekretnine iz članka 1. ove Odluke, određuje se u iznosu od 204.835,00 kuna bez PDV-a, odnosno 256.043,75 kn s PDV-om, sukladno ponudi odabranog ponuditelja.

Odabrani ponuditelj dužan je kupoprodajnu cijenu isplatiti u cijelosti u roku od 30 dana od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora.

Članak 3.

Ponuda tvrtke DS SMITH BELIŠĆE CROATIA D.O.O., OIB: 67131617872, MB: 3051226 odabire se prema uvjetima iz provedenog javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu društva   Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, koji je objavljen dana 27. siječnja 2022. godine.

Članak 4.

U svrhu prihvaćanja svih obveza i odgovornosti iz ove Odluke stranke će sklopiti Ugovor o kupoprodaji nekretnina.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Društva i službenoj internet stranici www.hidrobel.hr.

Belišće, 8. veljače 2022. godine

                                                Direktorica

                                    Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content