ODLUKA O ODABIRU

ODLUKA O ODABIRU

Na temelju članka 24. Društvenog ugovora o osnivanju društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, a nakon provedenog Javnog natječaju za prodaju rabljenog vozila – teretnog automobila u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o., Ur.broj: 01-39/23-2 od 25.9.2023. godine, sukladno Zapisniku Povjerenstva Ur.broj: 01-39/23-5 od 6.10.2023. godine, direktorica Uprave – Lidija Gavrić, dipl.ing.građ. donosi

ODLUKA O ODABIRU

I.

U postupku Javnog natječaju za prodaju rabljenog vozila – teretnog automobila u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o., Ur.broj: 01-39/23-2 od 25.9.2023. godine odabire se ponuda za rabljeno vozilo – teretni automobil RENAULT MASTER 2.5 DCI kako slijedi:

PODACI O PONUDITELJU ČIJA JE PONUDA ODABRANA
Naziv/Ime i prezimeGebruder d.o.o.
SjedišteKralja Tomislava 80, 31222 Bizovac
OIB74651430516
Oznaka ponude40-PP-00524603-23
Datum ponude5.10.2023.
Cijena ponude s PDV-om2.501,00 EUR

II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a ponuditelj iz točke I. ove Odluke obvezan je zaključiti Ugovor o kupoprodaji s društvom Hidrobel d.o.o. u roku od 7 dana od dana dostave Odluke o odabiru.

O b r a z l o ž e nj e

Prodavatelj Hidrobel d.o.o., Radnička 1/b, 31551 Belišće, OIB: 90047074492, je proveo postupak Javnog natječaju za prodaju rabljenog vozila – teretnog automobila u vlasništvu društva Hidrobel d.o.o., Ur.broj: 01-39/23-2 od 25.9.2023. godine objavom na Oglasnoj ploči Društva i web stranici Društva.

Predmet prodaje:

1. Marka, tip i model: RENAULT MASTER 2.5 DCI

Vrsta stroja: Teretni automobil

Boja stroja:­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ Bijela

Broj šasije: VF1HDCUK633839639

Snaga motora: 84 kW

Godina proizvodnje: 2005.

Vrsta motora:­­­­­­­­­­­­ Diesel-Euro 3

Oblik karoserije: Otvoreno sa ceradom

Broj vrata: 4

Zapremnina motora: 2.463 ccm³

Prijeđeni kilometri: 261 048 km

Registarska oznaka:

Početna prodajna cijena:2.199,36 EUR

U početnu cijenu je uključen porez na dodanu vrijednost (PDV).

Pisanu ponudu dostavili su sljedeći ponuditelji:

1.Baždar d.o.o., Tina Ujevića 5, 31551 Belišće, OIB: 39895661215

Ponuđeni iznos – 2.500,00 EUR

2. Gebruder d.o.o., Kralja Tomislava 80, 31222 Bizovac, OIB: 74651430516

Ponuđeni iznos – 2.501,00 EUR

Kriterij za odabir ponude: ponuda s najvišom ponuđenom cijenom.

Sve pristigle ponude Povjerenstvo je ocijenilo kao valjane kako je i vidljivo u Zapisniku o provedenom Javnom natječaju, a sukladno kriteriju za odabir ponude ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu je:

Gebruder d.o.o., Kralja Tomislava 80, 31222 Bizovac, OIB: 74651430516

Ponuđeni iznos – 2.501,00 EUR

Pregled i ocjena pristiglih ponuda izvršena je na dan 6.10.2023. godine.

Slijedom navedenog, odlučeno je kao u točkama I. i II. ove Odluke.

Direktorica
Lidija Gavrić, dipl.ing.građ.

Dostaviti:

1. Ponuditelji,
2. Odluke direktora, ovdje
3. Oglasna ploča i web stranica Društva

Prijavite se na svoj račun
Skip to content