Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

Sukladno Pravilniku o raspisivanju i provedbi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u društvu Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, a u vezi sa člankom 28. Zakona o vodnim uslugama (NN 66/2019), direktorica Lidija Gavrić, dipl.ing.građ., dana 30.4.2024. godine raspisuje

Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa

 • Rukovatelj pripreme voda, Odjel proizvodnje i odvodnje vode, distribucije, razvoja i investicija, mjesto rada: Belišće, Radnička 1/b, ugovor na neodređeno vrijeme

Opći uvjeti:

 • Punoljetnost
 • Hrvatsko državljanstvo

Posebni uvjeti:

 • SSS
 • Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima
 • Manipulacija pomoćnim opasnim i otrovnim tvarima i kemikalijama
 • Položen stručni ispit za obavljanje poslova „rukovatelj pripreme voda“ i „strojar crpne stanice“

Prijavi na natječaj za radno mjesto obavezno je priložiti sljedeće:

 • životopis
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (diploma),
 • potvrdu ili elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu,
 • dokaz o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima stupnja stručne spreme (potvrdu dosadašnjih poslodavaca o traženom radnom iskustvu ili potvrdu o radu na navedenim poslovima – ugovor o radu i sl.),
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima javnog natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja,
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja/ice ne vodi kazneni postupak (ne starije od šest mjeseci ),
 • dokaz o položenom stručnom ispitu za obavljanje poslova „rukovatelj pripreme voda“ i „strojar crpne stanice“.

Svi dokazi mogu se dostaviti u preslici, a izabrani kandidat prije sklapanja ugovora o radu dužan je predočiti originalnu dokumentaciju na uvid.

Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji ima pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi za javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru, biti će navedeni na web stranici Društva, www.hidrobel.hr.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.

Popis kandidata koji ispunjavaju sve formalne uvjete iz natječaja bit će objavljen na web stranici Društva, www.hidrobel.hr

Na web stranici Društva, www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje 5 dana prije održavanja provjere. Ako kandidat ne pristupi provjeri, smatra se da je povukao prijavu na javni natječaj.

Pisane prijave podnose se u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Društva, www.hidrobel.hr i oglasnoj ploči Društva, na adresu:

HIDROBEL d.o.o., Radnička 1/b, 31551 Belišće, s naznakom „NE OTVARATI – Javni natječaj za zasnivanje radnog odnosa – naziv radnog mjesta“.

Ovaj natječaj objavit će se istovremeno na web stranici Društva (www.hidrobel.hr) i oglasnoj ploči Društva.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju, dok će se u protivnom prijava smatrati nepotpunom. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Direktorica
Lidija Gavrić,dipl.ing.građ.

Prijavite se na svoj račun
Skip to content