Nakana smanjenja temeljnog kapitala

Nakana smanjenja temeljnog kapitala

Temeljem Odluke o nakani smanjenja temeljnog kapitala, donesene 11.2.2016. godine na Skupštini društva Hidrobel d.o.o. za vodne usluge, Radnička 1/B, Belišće, MBS: 030142786, OIB: 90047074492, Trgovački sud u Osijeku 19.2.2016. godine donio je Rješenje kojim se u sudski registar ovog Suda upisuje nakana smanjenja temeljnog kapitala sa iznosa od 21.285.800,00 kn za iznos od 612.500,00 kn i to smanjenjem nominalnog iznosa poslovnog udjela na iznos od 20.673.300,00 kn, a radi vraćanja dijela uloga članu Društva, kojeg je jedini član Grad Belišće.
Hidrobel d.o.o je spreman svojim vjerovnicima na njihov zahtjev podmiriti tražbine nastale prije objave nakane smanjenja temeljnog kapitala na oglasnim stranicama Sudskog registra, odnosno dati im odgovarajuće osiguranje da će tražbina biti podmirena.

Ukoliko se u roku od tri (3) mjeseca od objave nakane smanjenja temeljnog kapitala u Sudskom registru Društvu ne uputi takav zahtjev, smatrat će se da su vjerovnici Društva suglasni sa smanjenjem temeljnog kapitala.

Sa štovanjem.

Direktor
Andrej Bičak,dipl.iur.

Prijavite se na svoj račun